Burgemeesters Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort ondertekenen Convenant Samenwerking Zuid Kennemerland

Foto:

Met de ondertekening van het Convenant Samenwerking Zuid Kennemerland bezegelen drie burgemeesters en een wethouder namens vier gemeenten de versterking van de regionale samenwerking voor grote opgaven zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid en het veranderende klimaat.

Burgemeester Astrid Nienhuis (hieronder) tekende namens de gemeente Heemstede, burgemeester Jos Wienen namens de gemeente Haarlem, burgemeester Elbert Roest namens de gemeente Bloemendaal en wethouder Gert-Jan Bluijs tekende namens de gemeente Zandvoort.Burgemeester Jos Wienen (Haarlem)Burgemeester Elbert Roest (Bloemendaal)Wethouder Gert Jan-Bluijs (Zandvoort)Daarnaast wordt met het convenant de rol van de gemeenteraden in de regionale samenwerking en de inbreng van de regio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter georganiseerd. De komende tijd zal ook worden onderzocht hoe de samenwerking tussen de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond kan worden verstevigd.

Samenwerking ingezet vanuit vijf hoofdopgaven

In de regio Zuid-Kennemerland wordt de samenwerking ingezet vanuit vijf hoofdopgaven: het versterken van het landschap; het beter benutten van het economisch kapitaal; de regionale woonagenda; inspelen op het veranderende klimaat; en het verbinden van onze opgaven voor betere bereikbaarheid.

Resultaat van een intensieve samenwerking

Deze Zuid-Kennemer Agenda is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Colleges van B en W en de gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Via de Zuid-Kennemer Agenda bepalen de vier gemeenten voor de komende jaren de gezamenlijke prioriteiten en acties.

‘Geconfronteerd met regionale uitdagingen

,,We worden als gemeenten in Kennemerland steeds meer geconfronteerd met regionale uitdagingen. We moeten bijvoorbeeld een manier vinden om de groeiende stroom bezoekers aan onze regio te faciliteren zonder dat de natuur en stilte verloren gaat. We willen het groeiende aantal inwoners huisvesten, met behoud van het mooie landschap waarvan we willen blijven genieten. We moeten samen anticiperen op temperatuurstijging, droogte en meer extreme neerslag en wateroverlast; wat betekent dat voor het landschap? Het versterken van de regionale samenwerking en daarmee ook de regionale dialoog gaat hier enorm bij helpen”, zegt burgemeester Astrid Nienhuis.

Werkgroep

De werkgroep van vier raadsleden kijken nadrukkelijk naar de reden waarom het convenant moet komen. ,,Wij zien het belang van de regio en gaan de uitdaging graag aan om in de gezamenlijke radenbijeenkomsten over de specifieke lokale belangen die er soms zijn heen te stappen en elkaar als gemeenten te vinden in voorstellen die voor de regio nodig zijn. Vanuit iedere raad nemen 2 leden voortaan deel in een commissie die direct vanuit de eigen gemeenteraad meedenkt over de stappen die we nemen om tot een regionaal besluit te komen”, zegt het viertal.

Nieuwe gezamenlijke werkwijze

Uitvoering van deze KennemerAgenda vereist een nieuwe gezamenlijke werkwijze, die onder regie van burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede is vormgegeven. Door deze nieuwe werkwijze worden de gemeenteraden vroegtijdig betrokken bij de beleidsvorming. De raden in Zuid-Kennemerland gaan met elkaar in dialoog, zodat ze elkaars belangen en knelpunten kennen. De bestuurlijke verhoudingen blijven daarbij ongewijzigd; er worden geen bevoegdheden overgedragen dus de afzonderlijke gemeenteraden blijven verantwoordelijk voor de besluitvorming in de eigen gemeente. We gaan op deze thema’s samen de toekomst tegemoet, maar wel met ruimte voor couleur lokale. Wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA Zandvoort)Griffier Heemstede Irma Hesp

Reacties