Conceptbegroting 2022: Blijvende inzet op een mooi, veilig, duurzaam en sociaal Heemstede

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag de conceptbegroting 2022 vastgesteld die aan de raad wordt voorgelegd. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, ligt de focus voor volgend jaar op al ingezette beleidsambities.

Dat beleid omvat ondermeer: verbetering van de verkeersveiligheid op de wegen, versterking van maatschappelijke verbindingen (sociale coalitie in het kader van eenzaamheid), implementatie van de Omgevingswet, het versterken van de lokale economie en de regionale samenwerking in Zuid-Kennemerland en IJmond.

Daarnaast is een belangrijk speerpunt ook het herstel van de effecten en doorwerking van de coronacrisis. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 4 en 5 november.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad de kadernota 2022-2025 vastgesteld en de begroting is een nadere uitwerking hiervan. De begroting is erop gericht het goede voorzieningenniveau in Heemstede op peil te houden en de Heemsteedse samenleving vitaal te houden. Voor de jaren 2022 en 2023 is de begroting sluitend. De door het rijk aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds valt voor Heemstede zeer nadelig uit in de jaren 2024 en 2025. Het voorstel is eerst verdere besluitvorming over het gemeentefonds af te wachten en niet op voorhand ingrijpende bezuinigingsvoorstellen te doen.

Bestuursperiode

De begroting voor 2022 is de laatste van deze gemeenteraad. De afgelopen jaren stonden in het teken van investeren en ambities realiseren. Inzet daarbij was en is ervoor te zorgen dat iedereen in Heemstede prettig, veilig en leefbaar kan wonen, werken, naar school kan gaan en recreëren. Midden in deze bestuursperiode begon de coronacrisis, die een grote impact had en heeft op inwoners en ondernemers in Heemstede. Hoewel het verdere verloop van de coronacrisis nog altijd onzeker is en de financiële gevolgen nog steeds moeilijk zijn in te schatten, is in de begroting er toch zo goed mogelijk rekening mee gehouden door een speciale crisis- en herstelagenda op te nemen.

Wethouder Financiën Nicole Mulder over de begroting: “Deze laatste begroting is er één met een gemengde boodschap. Heemstede heeft nog altijd een zeer goed voorzieningenniveau en staat er ook financieel momenteel nog goed voor. Als de herverdeling van het gemeentefonds wordt doorgevoerd, moeten er voor de jaren vanaf 2024 mogelijk meer lastige financiële keuzes gemaakt worden. We willen echter dat inwoners en ondernemers zoveel mogelijk op ons kunnen blijven rekenen en we willen niet bezuinigen op het voorzieningen- en dienstverleningsniveau van de gemeente, zoals het sportpark, zwembad, onderhoud van groen en wegen, sociale (basis) voorzieningen, bibliotheek en het welzijnswerk. We hebben nog tijd om onze strategie verder uit te werken. Het is daarbij goed om te kunnen constateren dat de begroting voor de komende twee jaar positief uitvalt en structureel sluitend is

Reacties