Heemstede conceptbegroting 2021: behoudend, sluitend, vol vertrouwen in onzekere tijden

Foto: Charles Duijff

Wat het komend jaar zal brengen, is net als voor de rest van de wereld ook voor Heemstede onzeker. De begroting 2021 staat in het teken van de effecten van de coronacrisis.

Conceptbegroting 2021

Er is gekozen voor behoudend financieel beleid. De begroting is structureel financieel sluitend en ingezet beleid wordt gehandhaafd. Ondanks dat er in Heemstede een pas op de plaats moet worden gemaakt, kunnen nog steeds mooie, nieuwe ontwikkelingen gemeld worden als het gaat om de belangrijkste speerpunten van de gemeente Heemstede. Waarbij het uitgangspunt blijft de versterking van een democratisch, duurzaam, sociaal en veilig Heemstede.

Kaderbrief

In juni is met de Kaderbrief 2021-2024 een meerjarig inhoudelijk en financieel perspectief op de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven voor Heemstede gepresenteerd. Daarin staan de hoofdlijnen voor de koers voor de komende jaren en wat de kosten hiervoor zijn. De conceptbegroting 2021 is hiervan de uitwerking; deze is behoudend en sluitend en biedt tegelijkertijd ruimte om ingezet beleid te handhaven.

Corona

Heemstede voert samen met gemeente Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal een impactonderzoek uit. Met dit impactonderzoek willen we de gevolgen van de coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen in beeld krijgen. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij de uitwerking van de mogelijke scenario’s voor het toekomstig beleid. Zo kunnen we benodigde keuzes maken. Uitgangspunt blijft versterking van een democratisch, duurzaam, sociaal en veilig Heemstede.

Besluitvorming

Het college van B&W heeft de conceptbegroting voor 2021 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt een besluit over de conceptbegroting op vrijdag 6 november 2020. Voorafgaand hieraan wordt deze besproken in de commissie Middelen van woensdag 21 oktober 2020. Hier is de mogelijkheid voor inwoners of andere belanghebbenden om in te spreken.

Meer informatie zie Website Gemeente

Reacties