Heemstede: Afspraken gemeente en Hoorne Vastgoed over Vomar

Foto: Charles Duijff

Heemstede: Het college van B&W en Hoorne Vastgoed zijn tot afspraken gekomen over de Vomar. Het college kiest voor verbetering van het bouwplan en ziet af van het tegenhouden van de supermarkt. Het bouwplan is op belangrijke onderdelen verbeterd op het gebied van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid voor omwonenden, de uitstraling op de Binnenweg en de duurzaamheid.

De tussen de gemeente en Hoorne Vastgoed gemaakte afspraken zijn voorgelegd aan de raad en bekrachtigd. Deze afspraken worden zo snel mogelijk vastgelegd in een aanvullende overeenkomst. Daarna zal het college aan de raad voorstellen het voorbereidingsbesluit in te trekken. Hoorne Vastgoed zal dan de tegen de gemeente uitgebrachte dagvaarding intrekken en afzien van claims op vergoeding van (plan)schade.

Resultaat

Uit de met Hoorne Vastgoed gevoerde gesprekken en de extern ingewonnen adviezen, is gebleken dat het tegenhouden van de Vomar supermarkt teveel (financieel) risico met zich mee brengt. Daarom is ingezet op verbetering van het bouwplan.

In het nieuwe plan is de leefbaarheid voor de omwonenden verbeterd alsook de verkeersveiligheid. Ook de Vomar zelf krijgt een betere indeling. Het onderhandelingsresultaat is mede te danken aan de constructieve opstelling van Hoorne Vastgoed, waardoor de gesprekken op een prettige en respectvolle wijze hebben plaatsgevonden met wederzijds begrip en oog voor elkaars belangen.

Belangrijke verbeteringen van het plan zijn:

* Grotere afstand tot omliggende woningen waardoor er meer lucht ontstaat ten opzichte van deze woningen;

* Veiligere plaatsing uitrit parkeergarage aan de Binnenweg naar de noordkant van het project (in plaats van aan de zuidkant). Hierdoor ontstaat een verbeterd overzicht dat leidt tot een veiligere verkeerssituatie rond de uitrit van de parkeergarage;

* Meer ruimte voor fietsparkeren en doorloopruimte aan de Binnenweg door het naar achteren plaatsen van de voorgevel op de begane grond;

* Verbeterde uitstraling en beleving van de supermarkt door de gevels nog meer aan te laten sluiten bij de bestaande gevels aan de Binnenweg;

* Verbeterde toegankelijkheid van de bovenwoningen met een lift waardoor deze ook geschikt zijn voor ouderen;

* Op het gebied van duurzaamheid wordt meer gedaan dan wettelijk verplicht. Zo worden de woningen en de supermarkt gasloos ontwikkeld en krijgt de supermarkt een dak met een combinatie van zonnepanelen en mossedum. Hoorne Vastgoed heeft verder toegezegd zich blijvend in te spannen om innovaties en nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid, transport, etc. toe te passen en daarmee een voorbeeldfunctie voor andere ondernemers in Heemstede te vervullen;

* Vomar geeft jaarlijks 1% van de winst terug aan de lokale gemeenschap door middel van sponsoring van verenigingen, evenementen en scholen. Daarnaast levert de nieuwe vestiging 110 arbeidsplaatsen op, waaronder 5 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebanen).

Doorlopen traject m.b.t. voorbereidingsbesluit en geheimhouding

De raad heeft op 28 juni jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor het bestemmingsplan “Centrum en omgeving Tweede Gedeeltelijke Herziening”. Daaruit volgde de opdracht aan het college om onderzoek te doen naar een alternatieve invulling van het plangebied. Afgesproken werd in september de stand van zaken terug te koppelen aan de gemeenteraad. Het uitgangspunt was om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen en de noodzakelijke periode van geheimhouding en werking van het voorbereidingsbesluit zo kort mogelijk te houden. Nu de onderhandelingen zijn afgerond is de geheimhouding opgeheven en is het onderhandelingsresultaat openbaar geworden.

Het Vomar dossier houdt de gemoederen al vele jaren bezig. Het is goed dat het nu kan worden afgerond.

Vervolg

De tussen de gemeente en Hoorne Vastgoed gemaakte afspraken zijn voorgelegd aan de raad en in de raadsvergadering van 27 september jl. bekrachtigd.

Deze afspraken worden zo snel mogelijk vastgelegd in een aanvullende overeenkomst, waarna:

* de raad zal worden voorgesteld het voorbereidingsbesluit in te trekken;

* Hoorne Vastgoed de dagvaarding d.d. 17 september 2018 zal intrekken en zal afzien van verdere claims op vergoeding van (plan)schade.

Reacties