Heemstede: Voorbereidingsbesluit “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” (Vomar)

Foto: Charles Duijff

De gemeenteraad heeft op 28 juni jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening”. Binnen dit bestemmingsplan vallen de percelen die onderdeel uitmaken van de plannen voor een vestiging van een Vomar-supermarkt aan de Binnenweg.

Door dit besluit wordt gedurende maximaal een jaar een vergunningsaanvraag voor de bouw van deze supermarkt aangehouden. Hierdoor ontstaat ruimte voor onderzoek naar een alternatieve invulling. Uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en er zo kort mogelijk gebruik gemaakt wordt van de werking van het voorbereidingsbesluit.

In het door de coalitiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA gesloten collegeakkoord is het volgende opgenomen: “We zullen ons blijven inzetten om de bouw van deze supermarkt tegen te gaan dan wel om de negatieve effecten op het verkeer en de leefbaarheid zo veel mogelijk te beperken.”

Om hier invulling aan te geven is de raad gevraagd een voorbereidingsbesluit te nemen. De raad heeft dit besluit op 28 juni jl. genomen. Daardoor wordt gedurende een jaar lang een eventuele vergunningsaanvraag voor de bouw van een supermarkt aangehouden. Zo ontstaat nu ruimte om in overleg met de ontwikkelaar te onderzoeken of het plan kan worden ingetrokken of aangepast.

Gezien de belangen van de betrokkenen treedt het college spoedig in contact met de ontwikkelaar om alternatieve scenario’s te bespreken. In september wordt de stand van zaken teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en er zo kort mogelijk gebruik gemaakt wordt van de werking van het voorbereidingsbesluit.

Geheimhouding

Uitgangspunt is dat de gemeenteraad vergadert in openbaarheid. In uitzonderlijke gevallen – als het belang van de gemeente in het geding is – wordt hier van afgeweken. Dat was hier het geval omdat bespreking van het voorbereidingsbesluit in de openbaarheid de (financiële) belangen en onderhandelingspositie van de gemeente ernstig zou schaden (conform de wet openbaarheid van bestuur). Omdat het besluit door publicatie inmiddels openbaar is geworden, heeft de raad in zijn vergadering van donderdag 5 juli jl. de geheimhouding voor dit raadsbesluit opgeheven. In de bijlage is het besluit opgenomen. De bijlagen bij het besluit, bestaande uit ingekomen adviezen van deskundigen en mogelijke scenario’s, blijven vooralsnog geheim.

BIJLAGE:

ONDERWERP

Procedure bestemmingsplan Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening (Vomar)

SAMENVATTING

Op 30 november 2017 stelde de raad het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” vast met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Sinds de verkiezingen zijn de politieke verhoudingen gewijzigd. In de formatiefase hebben de formerende partijen ambtelijke ondersteuning gezocht met de vraag om te onderzoeken welke andere scenario’s er zijn voor dit plangebied. Om deze scenario’s verder uit te kunnen werken wordt voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen.

 JURIDISCH EN BELEIDSKADER

Wet ruimtelijke ordening, o.a. artikel 3.7

Gemeentewet, artikelen 23, 25 en 55

Wet openbaarheid van bestuur, artikel 10, tweede lid.

BESLUIT B&W

  1. de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen voor de percelen behorende tot het plangebied van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” (Vomar);
  2. de raad voor te stellen de Raad van State om aanhouding te vragen van de tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” ingestelde beroepen;
  3. deze besluiten voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de raad (A-stuk);
  4. op grond van het bepaalde in artikelen 55 jo25, tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het verhandelde alsmede de hieraan ten grondslag liggende documenten (het voorstel incl. de bijlagen 1 t/m 8), gelet op de belangen als genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur die prevaleren boven het belang van openbaarheid.

 BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2018

besluit:

  1. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wro te nemen voor de percelen behorende tot het plangebied van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” (Vomar);
  2. de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot aan de raad overlegde stukken (het voorstel incl. de bijlagen 1 t/m 8) te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet.
  3. de geheimhouding op dit raadsbesluit (het dictum) op te heffen op het moment dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit in werking treedt.
  4. het college op te dragen na inwerkingtreding van het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit de Raad van State om aanhouding te vragen van de behandeling van het beroep ten aanzien van het bestemmingsplan “”Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening”.

De raad voornoemd, 28 juni 2018

AANLEIDING

Op 30 november 2017 stelde de raad het bestemmingsplan “Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke herziening” vast met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Sinds de verkiezingen zijn de politieke verhoudingen gewijzigd. In de formatiefase hebben de formerende partijen ambtelijke ondersteuning gezocht met de vraag om te onderzoeken welke andere scenario’s er zijn voor dit plangebied.

MOTIVERING

In de bijgevoegde geheime memo worden vier scenario’s beschreven, waarbij in lijn met het collegeakkoord tot het scenario van intrekking of wijziging van het bestemmingsplan kan worden overgegaan. In alle gevallen geldt dat er ruimte moet zijn om overleg met de ontwikkelaar te voeren. Dat overleg is niet langer zinvol als de ontwikkelaar de aanvraag om de omgevingsvergunning indient waarop het college dan gehouden is de omgevingsvergunning te verlenen. Intrekking of wijziging van het bestemmingsplan raakt die omgevingsvergunning dan niet meer. Om deze reden wordt voorgesteld om een voorbereidingsbesluit te nemen. Hierdoor worden aanvragen aangehouden totdat de voorbereidingsbescherming van het voorbereidingsbesluit is vervallen of een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

GEVOLGEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT

Met een voorbereidingsbesluit verklaart de raad dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Om de gronden voor de verwezenlijking van dat bestemmingsplan niet minder geschikt te maken, worden aanvragen om een omgevingsvergunning tijdens de duur van het voorbereidingsbesluit aangehouden. De aanhoudingsplicht op basis van een voorbereidingsbesluit duurt maximaal één jaar. Binnen deze termijn moet de raad een ontwerpbestemmingsplan ter inzage hebben gelegd of, in dit geval, binnen dat jaar tot een overeenkomst zijn gekomen met de ontwikkelaar. Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Intrekking van een voorbereidingsbesluit is tussentijds mogelijk (bijvoorbeeld omdat toch wordt afgezien van het opstellen van een nieuw plan en/of niet tot elkaar kan worden gekomen in de onderhandeling).

AANHOUDEN BEROEPSPROCEDURE/VERWEERSCHRIFT

Een voorbereidingsbesluit heeft geen gevolgen voor een lopende beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vastgestelde bestemmingsplan. Om ruimte te krijgen voor het verder uitwerken van de scenario’s moet de Raad van State in die lopende procedure formeel om aanhouding van de behandeling van de beroepen worden gevraagd. Dit moet met een gemotiveerd schriftelijk verzoek. De Raad van State beoordeelt het verzoek aan de hand van de belangen van de appellanten en derde-belanghebbende (Trottoir Participaties en Vomar). De Raad van State behandelt dergelijke verzoeken zeer terughoudend. Aangezien de aanhouding in dit geval in het belang van appellanten is en derde-belanghebbenden door het voorbereidingsbesluit geen omgevingsvergunning kunnen krijgen is de kans aanwezig dat het verzoek wordt gehonoreerd. Als de aanhouding wordt gehonoreerd, kan het verweerschrift op een later moment en afhankelijk van de uitkomst van dit traject worden ingezonden.

GEHEIMHOUDING

Het college heeft geheimhouding opgelegd op het verhandelde ter vergadering en de bijgevoegde stukken. De stukken worden aan de raad overlegd. De geheimhouding op die stukken moet dan door de raad in zijn vergadering van 28 juni 2018 worden bekrachtigd. Zo niet, dan vervalt de geheimhouding. De geheimhouding moet enerzijds voorkomen dat de ontwikkelaar in het raadsvoorstel aanleiding ziet alsnog een aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen. Hierdoor zou verder overleg zinloos worden omdat het college dan gehouden is medewerking aan de vergunning te verlenen. Anderzijds zou openbaarmaking van de stukken de (financiële) belangen en de onderhandelingspositie van de gemeente ernstig schaden. De stukken geven inzage in de onderhandelingsstrategie en onder welke voorwaarden de gemeente tot een overeenkomst zal willen komen.

Er bestaat overigens geen bezwaar tegen opheffing van de geheimhouding van het dictum van het raadsbesluit als het voorbereidingsbesluit bekend is gemaakt en in werking is getreden. Daar voorziet besluitpunt 3 in.

FINANCIËN

In de bijgevoegde geheime memo en daaraan ten grondslag liggende geheime adviezen wordt ingegaan op de financiële risico’s.

PLANNING/UITVOERING

Het voorbereidingsbesluit wordt via de Staatscourant bekendgemaakt, waarna het besluit in werking treedt. Het college gaat vervolgens in overleg met de ontwikkelaar en de Vomar.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

Door de aard van het voorgestelde besluit is er geen contact met de ontwikkelaar geweest. De adviezen zijn opgesteld onder geheimhouding. Het voorbereidingsbesluit geeft een signaal af, waarna overleg met de ontwikkelaar wordt gestart.

DUURZAAMHEID

Nvt.

 

 

Reacties