Heemsteedse commissie Ruimte bespreekt in juni groot aantal ruimtelijke plannen

Foto: Charles Duijff

In juni bespreekt de commissie Ruimte een aantal grote ruimtelijke plannen. Tot de agendapunten (die al eerder zijn gepubliceerd) behoren onder andere: • de nieuwbouw van een Vomar-supermarkt op de Binnenweg • het plan voor de nieuwe woonwijk Slottuin bij de Cruquiusweg • het voorstel van het Havenlab om van de haven een fraaie levendige plek te maken • de modellen voor een robuuste groenstructuur van het Manpadslaangebied • het bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden

Hieronder een korte toelichting op de stand van zaken van de projecten

Vomar

Hoorne Vastgoed is met een plan gekomen om een Vomar-supermarkt te bouwen met circa 1.500 m² winkelruimte, een parkeergarage voor ongeveer 100 parkeerplaatsen en 10 appartementen. De beoogde locatie hiervoor is op de percelen Binnenweg 70 t/m 86, het daarachter gelegen parkeer- en bedrijventerrein en het perceel Eikenlaan 41. Om de bouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het college van burgemeester en wethouders wil hieraan meewerken, maar de raad neemt het uiteindelijke besluit.  De raadscommissie Ruimte bespreekt het plan op donderdag 15 juni. Meer informatie op deze webpagina.

Woonwijk Slottuin

Voor het terrein van het voormalige Nova College (nabij Het Oude Slot, de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg) is een plan gemaakt voor de woonwijk Slottuin. Het plan voorziet in 101 woningen: 22 sociale huur- en 40 koopwoningen (in totaal 62 eengezinswoningen) en 39 appartementen (of in plaats hiervan 30 zorgappartementen) in de sociale sector. Deze appartementen kunnen ook als zorgappartementen worden gebruikt. Het appartementengebouw van maximaal 3 lagen komt aan de zijde van de Cruquiusweg. Verder komen er voldoende parkeerplekken en een groenstrook met speelvoorziening. Het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied, nodig om de wijk mogelijk te maken, komt aan de orde in de commissie Ruimte op donderdag 15 juni.
Meer informatie bij bestemmingsplannen.

Voorstel voor de haven

Een groep betrokken inwoners, verenigd in het Havenlab, heeft een voorstel gedaan om van de haven aan de Heemsteedse Dreef een fraaie levendige plek te maken. Het college van B&W heeft een advies gemaakt over dit ontwerp ‘Nieuw perspectief voor de haven’ en wil de ideeën van het Havenlab verder uitwerken. De commissie Ruimte bespreekt het advies van het college inclusief de uitwerking van de plannen op donderdag 15 juni.
Meer informatie: www.heemstede.nl/haven.

Manpadslaangebied

Het adviesbureau Rho heeft de rapportage ‘Het groene casco van het Manpadslaangebied’ opgesteld.  Gebied ten noorden Manpadslaan  Manpadslaan Het groene casco is een landschapsontwerp (in schetsvorm) waarin de ambities voor het gebied vanuit ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie centraal staan. Dit ontwerp is het vertrekpunt voor de verdere planvorming. De commissie Ruimte bespreekt het rapport en de daarin gepresenteerde modellen voor het groene casco op maandag 19 juni.
Meer informatie op deze webpagina.

Bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden

Het bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden  voorziet in het ruimtelijk beleid voor de komende tien jaren voor de groene gebieden van de gemeente Heemstede. Het ontwerpbestemmingsplan  heeft ter inzage gelegen en nu wordt het plan op 29 juni ter vaststelling aan de raad aangeboden. De commissie Ruimte bespreekt dit bestemmingsplan Herziening Landgoederen en Groene Gebieden op maandag 19 juni.
Meer informatie bij bestemmingsplannen.

Commissievergadering bijwonen

Op www.heemstede.nl > Politiek & organisatie vindt u onder ‘Vergaderstukken en besluiten’ de vergaderkalender. In deze kalender vindt u de agenda’s van alle commissies door op de bettreffende vergadering te klikken. De commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur. U kunt de vergadering bijwonen als toehoorder of als inspreker. Wilt u inspreken? Dan kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail [email protected] of telefoonnummer (023) 548 56 46. Tot 15 minuten voor het begin van de vergadering kunt u zich ter plekke bij commissiegriffier aanmelden.

Reacties