Principebesluit college van Heemstede: afbouwen aandelenbelang Eneco

Foto: Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede heeft op 29 augustus het principebesluit genomen om het aandelenbelang van de gemeente in energiebedrijf Eneco af te bouwen. Dit is een bevoegdheid van het college, maar mede gezien het belang van dit besluit wordt de gemeenteraad in september gevraagd zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Heemstede bezit 0,9% van de aandelen van Eneco.

Splitsing Eneco Holding in energiebedrijf Eneco en netwerkbedrijf Stedin

Op 31 januari 2017 is Eneco gesplitst in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf (Eneco). Eneco is door de afsplitsing van de gereguleerde netten (gas/elektriciteit) een ander soort bedrijf geworden, met grotere commerciële risico’s. Dit is de aanleiding om het aandeelhouderschap in het energiebedrijf Eneco te heroverwegen. Op dit moment hebben 53 gemeenten een belang in het ongesplitste Eneco, waarvan Rotterdam (31,69%), Den Haag (16,55%) en Dordrecht (9,05%) de 3 grootste aandeelhouders zijn.

Principebesluit 53 gemeentelijke aandeelhouders

Het is de bedoeling dat alle gemeentelijke aandeelhouders voor 31 oktober 2017 een principebesluit nemen over het houden of afbouwen van het belang in Eneco.
Als blijkt dat de aandeelhouders die willen afbouwen meer dan 50% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, wordt de verkoop van de aandelen voorbereid.

Argumenten voor verkoop aandelen

Er zijn voor het college verschillende argumenten om de aandelen in Eneco af te bouwen:

  • Het college sluit zich aan bij het beleid van de Rijksoverheid: de staat en ook de gemeente is geen belegger en investeert dus niet risicovol als daar geen publiek belang mee is gediend. Het behouden van aandelen in Eneco kent een bepaald risico en een rendement. Nu Eneco is opgesplitst, wordt het risico hoger ingeschat omdat Eneco opereert in een concurrerende markt en externe factoren ook van invloed zijn op het rendement.
  • De zeggenschap van de aandeelhouders in Eneco is beperkt, ook in vergelijking met de gebruikelijke zeggenschap bij overheidsdeelnemingen. Individuele aandeelhouders hebben geen directe zeggenschap over investeringen of over de strategie van Eneco.
  • Er is geen zwaarwegend publiek belang om aandeelhouder te blijven; de betrouwbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van elektriciteit en gas zijn voldoende geborgd door centrale regelgeving.
  • Het is de vraag of het veranderde bedrijfsprofiel van Eneco van Nederlands nutsbedrijf naar internationaal energiebedrijf past bij een lokaal georiënteerde aandeelhouder.
  • De huidige markt kent een groot aantal energieleveranciers, waardoor de consument niet meer afhankelijk is van een specifiek bedrijf. Door de onderlinge concurrentie blijft energielevering betaalbaar en zeker.
  • De gemeente kan met haar (minderheids)aandeel in geringe mate het gebruik van duurzame energie stimuleren. Belangrijkere factoren hierbij zijn de invloed van de onderneming zelf en de keuze voor duurzaamheid van de consument. Bovendien wordt de omschakeling naar duurzame productie al op andere manieren door de overheid gestimuleerd, zoals met fiscale maatregelen en subsidies.

Definitief besluit na gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op basis van de principebesluiten die alle gemeentelijke aandeelhouders uiterlijk 31 oktober 2017 nemen, wordt al of niet de verkoop van de aandelen voorbereid. Eventuele verkoop zal enige tijd vergen en is niet afgerond voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Reacties